Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziebicach

Idź do spisu treści

Menu główne:


Okres zasiłkowy 2016/2017

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Okres zasiłkowy (2016/2017) rozpoczyna się od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.

Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 będą przyjmowane od 01 sierpnia 2016r. w godzinach od 8.00 do 13.00.

Prawidłowo wypełnione wnioski można składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. Wałowej 65 bud. B w godzinach od 8.00 do 13.00

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Kryterium dochodowe przypadające na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego to: 725 zł.

Do wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy przedłożyć:
• zaświadczenie od właściwego komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów,
• zaświadczenie od komornika o wypłaconych alimentach w roku 2015,
• przetłumaczone zaświadczenie o osiągniętym dochodzie poza granicami naszego państwa w roku 2015 pomniejszone odpowiednio o zapłacony za granicą podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
• umowę dzierżawy sporządzoną dla celów emerytalno-rentowych, (jeżeli dotyczy),
• zmiany dochodowe po roku 2015 należy zgłosić i przedłożyć odpowiednio: umowę o pracę, staż, dzieło, otwarcie działalności gospodarczej, uzyskanie prawa do renty, emerytury, wraz z zaświadczeniem o wynagrodzeniu/dochodzie netto za następny miesiąc od momentu podjęcia zatrudnienia.
• osoby, które chcą skorzystać z procedury utraty dochodu
• przedkładają: świadectwo pracy obejmujące rok 2015, 2016, oraz PIT 11, PIT 37 wraz z załącznikami, lub inny za rok 2015.
Wnioskodawcy, pobierający świadczenia z funduszu alimentacyjnego w obecnym okresie zasiłkowym tj. 2015/2016, których dzieci mają ukończone 18 r. życia zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2016/2017 w nieprzekraczalnym terminie do 09 września 2016 r.
W przypadku nie dopełnienia ww. obowiązku wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego od miesiąca września 2016 r. zostanie wstrzymana.!!!


Okres zasiłkowy 2016/2017

Świadczenia rodzinne

Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017 będą przyjmowane od 01 września 2016r.

Prawidłowo wypełnione wnioski można składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. Wałowej 65 bud. B w godzinach od 8.00 do 13.00

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad br. następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia (art. 26 ust. 22, 3 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych). 

Wnioskodawcami mogą być: rodzice, prawni opiekunowie, opiekunowie faktyczni dziecka lub osoby uczące się.

Prawo do otrzymania zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w 2016 r. przysługuje osobie wnioskującej jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł .Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny wraz dodatkami przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Utworzono: Wtorek, 09.08.2016r
.


Program „Rodzina 500 plus” - Komunikat Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach 

                                         
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach informuje, że podpisana przez Prezydenta RP 17 lutego 2016 roku Ustawa o Pomocy państwa w wychowaniu dzieci wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. Oznacza to, że prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

Wszystkie informacje dotyczące Programu 500+ są na stronie www.mgopsziebice.pl

Wnioski do pobrania dostępne są w siedzibie MGOPS - Referat świadczeń rodzinnych oraz w wersji elektronicznej na stronie www.mgopsziebice.pl w zakładce Rodzina 500+

E-wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez platformę Empatia:  https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0 


Utworzono: wtorek, 01.03.2016r.Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

W związku z przypadającym w dniu 22 lutego 2016r Dniem Ofiar Przestępstw
oraz w dniach 22 lutego 2016r do 27 lutego 2016 r Tygodniem Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Prokurator Rejonowy w Ząbkowicach Śl zawiadamia, iż w dniach 22 lutego 2016 roku do 26 lutego 2016 roku 
w godzinach od 8º° do 15³° w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śląskich, Prokuratorzy będą udzielali porad oraz informacji o uprawnieniach i obowiązkach osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Utworzono: środa, 17.02.2016r.


„Złotówka za złotówkę”

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem ) nie stracą wsparcia finansowego państwa. Od 2016 r. działa zasada “Złotówka za złotówkę”, dzięki której ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” nie będzie niższa niż 20 zł. 

Zmiany obejmą też rodziny, które nie mają obecnie prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o wsparcie.

Szczegóły w zakładce Świadczenia rodzinne.

Utworzono: środa, 10.02.2016r.Utworzono: poniedziałek, 04.01.2016r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert


Utworzono: środa, 23.12.2015r.


Dopalacze - gdzie szukać pomocy?

Przypominamy, że w Ziębicach w każdy piątek w godz. 14:00 - 17:00 można skorzystać z darmowej pomocy terapeuty - specjalisty ds. uzależnień, który przyjmuje w budynku ZCK, w którym znajduje się biblioteka, na parterze ... dodatkowe informacje
OGŁOSZENIE

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach przy ul. Wałowej 65

informuje o możliwości skorzystania z pomocy ASYSTENTA RODZINY.

Tel. kontaktowy: 74 8191986 p. Józefa Chelicka


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych !!!
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego